Serveis per a persones amb malaltia

Amb el temps, els reptes creixents que presenta l’Alzheimer, una malaltia amb una incidència cada cop més gran, ens van fer adonar-nos de la necessitat d’ampliar els nostres serveis per cobrir també les necessitats de les persones malaltes.

trebol2

Des de la xarxa internacional d’associacions de familiars en que AFAB s’inclou, que continua amb FAFAC, la federació catalana, CEAFA, la confederació espanyola, Alzheimer Europe i ADI (Alzheimer’s Disease International), s’impulsa un nou concepte d’assistència que posa em primer terme el respecte a la dignitat del malalt. AFAB dona serveis per a les persones malaltes seguint les línies del nou paradigma assistencial, que, seguint l’estela dels nous descobriments científics, entén la malaltia com un procés que el familiar pot acompanyar, en el qual el malalt és i serà sempre present.

serveis per malalts