Servei tutelar

La malaltia de l’Alzheimer provoca una pèrdua en les capacitats cognitives i volitives que causen una pèrdua absoluta en la presa de decisions de la persona malalta.  

SONY DSCEn aquest moment es genera una absoluta man­ca de protecció i un veritable desemparament en els aspectes més elementals de la vida quotidiana de l’afectat. En la major part dels casos, la situació la pal·lien l’afecte i atenció que li dispensen els éssers més propers. Tot i això, sovint aquests familiars-cuidadors no poden continuar exercint les cures o també és possible que els familiars que queden no siguin els més adients per exercir aquestes funcions  El nostre servei tutelar pretén omplir aquest buit.

EN QUÈ CONSISTEIX EL SERVEI DE TUTELES?

AFAB, com entitat tutelar, és responsable de protegir les persones incapacitades judicialment o en procés d’incapacitació. Per tant, podrà complementar la manca de capacitat per prendre decisions quan la persona sigui declarada incapaç parcialment o totalment, a fi que pugui desenvolupar plenament tots els seus drets i obligacions, la qual cosa no pot fer per si sola.

Per aquest motiu, i una vegada declarat incapaç, AFAB-TUTELES pretén suplir tal absència, actuant com a tutor dels malalts, tenint com a objectius:

 • Millora de la qualitat de vida de la persona
 • Defensa dels drets
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Promoció de la rehabilitació de la capacitat
 • Atenció integral personalitzada

QUINES FUNCIONS TENIM COM A TUTORS?

Hand on Shoulder_full

En l’àmbit personal:

 • Vetllar perquè el tutelat es trobi en tot moment assistit estant en constant con­tacte amb els cuidadors professionals del domicili o l’adreça del centre o residència on es trobi.
 • Cobrir les seves necessitats personals, assistencials necessàries i elementals que requereixin a conseqüència de la malaltia
 • Seguiment constant en l’àmbit mèdic, assistencial sigui al domicili o residència vetllant que quedin cobertes totes les seves necessitats immediates
 • Fomentar l’estimulació cognitiva, retardant o pal·liant en la mesura del possible les conseqüències de la malaltia d’Alzheimer, respectant i perllongant al màxim la seva autonomia de voluntat acatant les decisions del malalt de mantenir suficient capacitat per tot plegat

En l’àmbit patrimonial:

 • Vetllar i protegir en tot moment el seu patrimoni perquè es destini única i exclusivament a cobrir les necessitats del malalt i en el seu benestar.
 • Vetllar i protegir en tot moment el seu patrimoni per evitar que es dilapidi o es destini a finalitats alienes per complet al seu titular o les seves necessitats.
 • Exercitar els drets del tutelat i complir amb les seves obligacions si les tingués.

PRETUTELA:

AFAB-TUTELES, quan tingui coneixement que en un futur serà tutor per desig d’algun familiar-cuidador i davant la possibilitat de la seva absència o defunció, durà a terme totes les actuacions necessàries per conèixer al malalt, el seu entorn, les seves necessitats, els desitjos de la família, els seus recursos, perquè una vegada prengui possessió del càrrec tutelar, es representi i assisteixi al tutelat mitjançant un pla d’atenció individualitzada partint de tota la informació prèviament obtinguda sobre la situació i entorn del malalt.

o-LAWYER-CLIENT-facebookEQUIP PROFESSIONAL:

AFAB-TUTELAS és un servei interdisciplinari especialitzat de caràcter legal que mitjançant professionals qualificats presten atenció en la esfera personal, legal, assisten­cial, social i sanitària actuant com representants legals dels tutelats.

 • Àrea social: referent tutelar, auxiliar tutelar
 • Àrea administrativa – comptable
 • Àrea jurídica

 


Si vol obtenir més informació o fer qualsevol mena de consulta sobre tuteles, també pot fer servir aquest formulari: